Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Seren Coaching en particuliere opdrachtgevers. Voor zakelijke overeenkomsten gelden andere voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
1.1 Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Seren Coaching voor een sessie, workshop, training of tekstproduct.
1.2 Opdrachtnemer: Monique Dorst, handelend voor Seren Coaching. Verder aangeduid als Seren Coaching.
1.3 Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan een sessie, workshop of training.

Artikel 2: voorwaarden toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Seren Coaching en haar opdrachtgevers. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de uitvoer van sessies, gesprekken, workshops of trainingen, advies over de uitvoer hiervan, het creëren van materiaal hiervoor en het opstellen, vertalen of redigeren van teksten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Seren Coaching deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Opdrachtgever geeft aan akkoord te zijn met deze voorwaarden door dit schriftelijk te bevestigen, door insturen van een intakeformulier of tekenen van een overeenkomst, of door verschijning op een afspraak.

Artikel 2: offertes en overeenkomst opdracht
2.1 Alle door Seren Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 De overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Seren Coaching, of de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtgever.
2.4 Als Seren Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Seren Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Seren Coaching en haar opdrachtgever verplicht Seren Coaching zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Seren Coaching kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Seren Coaching en haar opdrachtgever accepteert Seren Coaching een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Seren Coaching zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Als Seren Coaching voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Seren Coaching van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
3.4 Als de met Seren Coaching gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, bepalen Seren Coaching en opdrachtgever in overleg de duur van deze overeenkomst en leggen deze schriftelijk vast. Deze overeenkomst zal alleen worden verlengd na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten, gaan alleen door als het door Seren Coaching bepaalde minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Seren Coaching mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
4.2 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
4.3 Een deelnemer kan zich in overleg met Seren Coaching laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Seren Coaching is doorgegeven. Voor deze vervanging worden geen kosten in rekening gebracht. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is.
4.4 Seren Coaching behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.

Artikel 5: annulering, ontbinding of opzegging van meerdaagse programma’s
5.1 Annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Seren Coaching kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma, is de deelnemer verplicht het volledige bedrag te voldoen. Er is dan geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging.
5.3 In het geval van lopende of open programma’s is annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
5.4 Voor annulering, ontbinding en opzegging tussen vier weken en één week voor aanvang berekent Seren Coaching een bedrag van 50% van de kosten door.
5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Seren Coaching te vergoeden.
5.6 Verplaatsing naar een andere datum is alleen mogelijk in overleg met Seren Coaching. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 20% van de overeengekomen kosten aan Seren Coaching te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6: annulering en opzegging van eenmalige workshops, coaching en andere trajecten
6.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
6.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Seren Coaching.

Artikel 7: honorarium & betalingsvoorwaarden
7.1 Het honorarium van Seren Coaching bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Seren Coaching, gewerkte tijdseenheid.
7.2 Alle door Seren Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
7.3 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
7.4 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Seren Coaching in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot verlangen.
7.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

Artikel 8: intellectuele eigendom en auteursrechten
8.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Seren Coaching aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
8.2 Seren Coaching blijft te allen tijde houder of eigenaar van de auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom die rusten op gebruikte of aangeleverde materialen. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 9: aansprakelijkheid
9.1 Seren Coaching is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Seren Coaching en haar medewerkers.
9.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Seren Coaching in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Seren Coaching bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
9.3 Wanneer Seren Coaching is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
9.4 De totale vergoeding van Seren Coaching aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.
9.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Seren Coaching uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 10: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Als Seren Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Seren Coaching zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Seren Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 11: persoonsgegevens
11.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Seren Coaching bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Seren Coaching beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
11.2 Op de verzameling en verwerking van gegevens is het beleid zoals omschreven in de Privacyverklaring van Seren Coaching van toepassing (bijlage 1).